แปรรูปและถนอมอาหารแหนม บ้านป่าตึงใต้

กลุ่มแปรรูปและถนอมอาหารแหนม บ้านป่าตึงใต้ ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกกลุ่ม ในยามว่างเวนจากการทำนาอันเป็นอาชีพหลัก แรกเริ่มเดิมทีทางกลุ่มได้ผลิตข้าวแต๋นเป็นสินค้าหลัก แต่ไม่ประสบผลสำเร็จนัก กลุ่มจึงได้หารือกันและได้ข้อสรุปว่าจะทดลองทำแหนมหมูจำหน่าย เนื่องจากสมาชิกในกลุ่มพอมีความรู้เรื่องการทำแหนมหมูอยู่บ้าง ต่อมาหน่วยงานเกษตรเคหะกิจเข้ามาเยี่ยม
และได้ให้คำแนะนำในการทำแหนมหมูเพิ่มเติม
จุดเด่นของแหนมที่ทางกลุ่มผลิตอยู่ที่การคัดสรรวัตถุดิบในการผลิต เนื้อหมูต้องเป็นเนื้อหมูสดจากท้องถิ่น หมักด้วยเครื่องสมุนไพรธรรมชาติ ไม่มีสารกันบูด ปัจจุบันแหนมที่ทางกลุ่มผลิตได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) และได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 5 ดาว เมื่อปี 2555 นอกจากนี้ยังได้รับมาตรฐานของคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค และเป็นที่รู้จักของลูกค้าและบุคคลทั่วไป
กลุ่มดำเนินงานในรูปวิสาหกิจชุมชน บริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิก มีการจัดประชุมกลุ่มทุก 1 เดือน และ 1 ปี เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในกลุ่ม
การรวมกลุ่มแปรรูปและถนอมอาหารแหนมบ้านป่าตึงใต้ช่วยสร้างรายได้ให้กับสมาชิกและชุมชน นอกจากนี้การที่แหนมของกลุ่มประสบความสำเร็จ และเป็นที่ยอมรับ ยังช่วยสร้างชื่อเสียง และความภาคภูมิใจให้กับชุมชนอีกด้วย
ที่มา : หนังสือ “วิถีชุมชน สร้างเศรษฐกิจฐานราก : ส่งเสริมอาชีพ”

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก สสส.